www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Projekty UE - Rewitalizacja Gminy Czyże

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże
Obszary Rewitalizacji Gminy Czyże
Obszar Rewitalizacji Hukowicze
Obszar Rewitalizacji Kuraszewo
Obszar Rewitalizacji Morze
Obszar Rewitalizacji Szostakowo


W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 10.30. odbyło się spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji w związku z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy WGS84 Polska Sp. z o.o.

 

 


Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże” mam przyjemność poinformować, iż w dniu 30 listopada 2017 r. przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjne, na którym będziemy chcieli przedstawić Państwu cele, założenia Programu rewitalizacji oraz kierunki rewitalizacyjne zmierzające do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

 

Spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji odbędzie się 30 listopada 2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże o godz. 10:30.

 

 

Wójt Gminy Czyże
Jerzy WasilukDECYZJA RDOŚ W RAMACH LPR


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdza brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do przedmiotowego projektu dokumentu.


Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Czyże

19 października 2017r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Czyżach odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Czyże prowadzone przez panią Ewę Wilk eksperta prowadzącego szkolenie

 

Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże w ramach projektu „Program rewitalizacji Gminy Czyże” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Do ich zadań należy, ocena zgłaszanych projektów rewitalizacyjnych, ocena i monitoring prac ekspertów oraz definiowanie celów i kierunków działań procesu rewitalizacji.

 


Spotkanie konsultacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże

 

19 października 2017r. o godzinie 1600 w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie konsultacyjne społeczne w ramach realizowanego przez Gminę Czyże projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Czyże” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Spotkanie poprowadziła pani Ewa Wilk z firmy WGS84 Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Milanówku.

 

Na wstępie zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowych prac diagnostycznych. Omówiono metody delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zaprezentowano wybrane wskaźniki służące delimitacji, przedstawiano wyniki przeprowadzonej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych. Następnie miała miejsce dyskusja odnośnie zaprezentowanego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Obszar rewitalizacji może obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej i/lub środowiskowej, technicznej i przestrzenno – funkcjonalnej. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30 % mieszkańców.

 

 

 

 


FORMULARZ KONSULTACYJNY

do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże

  

Prosimy o wypełnienie formularza konsultacyjnego  i przesłanie na adres Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże z dopiskiem „Uwagi do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże”.


Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Czyże uzyskała dofinansowanie na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy nr UOD-POPT.052.6.1.2017 zawartej 15 września 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Czyże.

 

Wartość projektu: 29 520,00 zł

Dofinansowanie: 26 568,00 zł

 

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15 % z budżetu państwa.

Pierwszym etapem działań jest opracowanie diagnozy i analiza obszarów wymagających rewitalizacji. Przeprowadzone będą konsultacje i spotkania z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w proces rewitalizacji naszej Gminy. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwoli Gminie na podjęcie długofalowych działań, zmierzających do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, znajdujących się w stanie kryzysowym, jak również umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe przewidziane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk

 

 


Szanowni Mieszkańcy,

Projekt „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże" współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

16 sierpnia 2017 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego została przyjęta lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej na opracowanie programów rewitalizacji. Całkowita wysokość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 29 520,00 zł, z czego wartość dotacji wynosi 26 568,00 zł, a wkład własny Gminy - 2 952,00 zł.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji.

Jako proces powinna się przyczyniać do poprawy jakości życia mieszkańców, a także wzmocnienia zdolności Gminy do kreowania zrównoważonego rozwoju, jakości przestrzeni i warunków dla podejmowania lokalnej inicjatywy.

Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk


Szanowni Mieszkańcy,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże”. Tylko gminy, które będą posiadały programy rewitalizacji, będą mogły skorzystać ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać Państwa opinie co do problemów, które powinny zostać podjęte w dokumencie, opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz zaplanowanych działań. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety do dnia 26 października 2017 r. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne w celu wyznaczenia kierunków rozwoju naszej Gminy.

Badanie jest dobrowolne i anonimowe, wyniki ankiet zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania Programu rewitalizacji. Wyniki ankietyzacji zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej.

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękujemy za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety. Państwa głos w dyskusji przyczyni się do zdiagnozowania i wyprowadzania obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy i odpowiadający na potrzeby mieszkańców.

Wójt Gminy Czyże

Jerzy Wasiluk


Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowaniem DIAGNOZY STANU do „Programu Rewitalizacji Gminy Czyże" mam przyjemność poinformować, iż w dniu 19 października 2017 r. przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

Celem spotkań, będących formą partycypacji społecznej, jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji gminy. W trakcie spotkań zorganizowane zostaną warsztaty informujące o procesie rewitalizacji, o jego istocie, celach i zasadach prowadzania działań rewitalizacyjnych.

Spotkania informacyjne przeprowadzone będą z interesariuszami rewitalizacji w formie warsztatów, których celem jest omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, a także wyrażenie opinii, zgłaszanie propozycji i uwag. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

1.      19 października 2017 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Czyżach o godzinie 11:00, dedykowane w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostkom organizacyjnym.

2.      19 października 2017 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Czyżach o godzinie 16:00, dedykowane w szczególności radnym, sołtysom, mieszkańcom i podmiotom gospodarczym.

W trakcie spotkań przeprowadzone zostaną także ankiety oraz wywiady.

Zachęcam do wypełnienia ankiety, dostępnej na stronie www.ugczyze.pl oraz zgłaszania propozycji, uwag i opinii z wykorzystaniem formularza ankiety.

Wójt Gminy Czyże

Jerzy Wasiluk

Ankieta dotycząca rewitalizacji


Szanowni Mieszkańcy,

Dla naszej Gminy został opracowany projekt Diagnozy stanu będącej częścią „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże". Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Czyże”.

Zgłaszane pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy warunków i jakości życia w naszej Gminie. Projekty mogą dotyczyć kwestii społecznych, a także gospodarczych i infrastrukturalnych oraz odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną przeanalizowane pod kątem ich spójności i zgodności z założeniami i kierunkami działań dla naszej Gminy.

Proszę o składanie propozycji na załączonym formularzu.

Niniejszą propozycję projektu rewitalizacyjnego do ujęcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Czyże można dostarczyć do dnia 26 października 2017 r.:

     a)      drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@ugczyze.pl

     b)      drogą pocztową lub osobiście do Urzędu Gminy w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże

Wójt Gminy Czyże

Jerzy Wasiluk

Propozycja projektu rewitalizacyjnego


PP.042.2.2017

Czyże, 2017.10.02

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Czyże informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert prowadzonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże w ramach projektu „Program rewitalizacji Gminy Czyże” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę WGS84 Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 14 lok. 5, 05-822 Milanówek, która uzyskała najwięcej punktów pod względem kryterium ceny i doświadczenia.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże