Akcja
„Przejrzysta Polska”

           

     Poprawa życia publicznego oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej to, cel akcji społecznej ”Przejrzysta Polska” którą  zainicjonowano 24 października 2004r przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. St. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

     Do akcji tej w dniu 23 grudnia 2004r przystąpiła Gmina Czyże. Zobowiązała się W swojej pracy przestrzegać sześciu podstawowych zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji do korupcji oraz partycypacji społecznej. O przebiegu i wynikach akcji będziemy informować na bieżąco.

 

 

Zdjęcie z wręczenia certyfikatów "Przejrzysta Polska"

 

 Dnia 18 marca 2005 r upłynął termin wyboru zadań fakultatywnych. W związku z tym Urząd będzie realizował następujące zadania.


I.                    ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI:

1.       Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie - obligatoryjne

Zarządzeniem Nr 7/05 z dnia 4 listopada 2005r wprowadzono obowiązek stosowania katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy i procedury jego aktualizacji. Ma na celu ułatwienia mieszkańcom w załatwianiu spraw. Dostępny jest w wersji papierowej jak i elektronicznej.

2.       Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie- fakultatywne

Wydano Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Czyże z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie opracowania systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czyże i zamieszczono na stronie internetowej - BIP -link "Zarządzenia Kierownika Urzędu Gminy". Wykonano tablicę informacyjną z nazwami organizacyjnymi i numerami pokoi. Pracownicy zostali zobligowani do noszenia identyfikatory ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą stanowiska. Na drzwiach do poszczególnych pokoi umieszczono informacje o zakresie załatwianych spraw oraz imię i nazwisko pracownika. Ogłoszenia na bieżąco są rejestrowane w rejestrze dokumentującym zamieszczane komunikaty i wywieszane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

3.       Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji - fakultatywne

W ramach umożliwienia i poprawy dostępu do informacji mieszkańców gminy Czyże w 2005 roku zrealizowano.

 

1.       W większości sołectw zostały ustawione funkcjonalne i estetyczne tablice informacyjne. Usytuowane one zostały w najbardziej do tego celu odpowiednich miejscach.

2.       Utworzono, odpowiednio oznakowano i oddano do użytku tzw. „Carski Szlak”.

3.       Oznakowano (wraz z zamieszczoną informacją w języku polskim, angielskim i białoruskim) najważniejsze zabytki archeologiczne na terenie gminy Czyże.


II.                  ZASADA  BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI:

1.       Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego- obligatoryjne

Cele kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Czyżach jego fundamentalne wartości oraz obowiązki pracownika samorządowego zostały opracowane przez wszystkich pracowników w wyniku konsultacji na spotkaniach pracowniczych. Kodeks etyki został przyjęty przez pracowników z potwierdzeniem własnoręcznym podpisem.


III.               ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ :

1.       Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - obligatoryjne

Celem zadania jest opracowanie programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez radę w formie uchwały.

2.       Stworzenie " mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy- wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności - fakultatywne

Na terenie gminy Czyże brak jest organizacji pozarządowych. Jedynie działają organizacje młodzieżowe, z którymi nawiązano współpracę. Związku z tym, planujemy nawiązać współpracę organizacjami działającymi na terenie powiatu hajnowskiego. Opracować wspólnie Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok.

3.       Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców - zadanie dla Rady Gminy

Rada Gminy na sesji w dniu 29 listopada 2005r uchwałą Nr XIX/129/05 wprowadziła zmiany do statutu Gminy Czyże umożliwiając mieszkańcom podejmować inicjatywę uchwałodawczą.


IV.                 ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI :

1.       Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie strategiczny dokument rozwojowy- obligatoryjne

Opracowano broszury informacyjne z planem rozwoju Gminy Czyże na lata 2006 - 2013. Rozpowszechniono w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie naszej gminy poprzez sołtysów, jako wkładkę "Gazety Czyżowskiej"


V.                   ZASADA  FACHOWOŚCI:

1.       Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze - obligatoryjne

Opracowano Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Czyże z dnia 10 listopada 2005 r.w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy do Urzędu Gminy Czyże. Powyższe zarządzenie wdrożono w życie i ogłoszono jego pełną treść wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czyże.


VI.                 ZASADA ROZLICZALNOŚCI:

1.       Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd pieniądze i na co je wydajemy"- obligatoryjne

Biuletyn informacyjny o budżecie gminy na 2005 rok rozprowadzony został za pośrednictwem sołtysów we wszystkich sołectwach naszej gminy oraz wyłożono w miejscach publicznych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.

Ponadto opublikowano go na stronie internetowej  www.ugczyze.pl


CEL  KONKURSU "PRZEJRZYSTA GMINA"

 

1.   Naczelnym celem działania Urzędu Gminy Czyże jest jak najlepsze realizowanie zasad samorządności lokalnej ukierunkowanej na rozwój Gminy i udział mieszkańców
 w zaspokajaniu swoich potrzeb.

2.   Urząd stosuje skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami.

3. Urząd współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, pozarządowymi
i gospodarczymi w interesie mieszkańców.

4. Pracowników Urzędu cechuje identyfikacja z Gminą , dbałość o dobre imię Urzędu, jawność i otwartość działania oraz wrażliwość na problemy mieszkańców.

5. Będąc jednostką zorientowaną na rozwój oraz przyjazną społeczności ustawicznie podnosimy standardy świadczonych usług w celu prawidłowego i terminowego załatwiania spraw.

6. Sumienne wykonywanie przez Urząd Gminy Czyże zadań ma na celu zapewnienie realizacji podstawowych praw i wolności oraz poprawienie istotnych sfer życia społeczności Gminy Czyże.