www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


Otwarcie 30 Września 2021 roku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czyże

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czyżach.


Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

59 8071 0006 0014 6753 2000 0390


Firma odbierająca folię po sianokiszonce i odpady metalowe
FOL-MET
Skup Folii, Złomu i Metali Kolorowych
Krzysztof Urbanowicz
Saki 2, 17-210 Narew
tel: 604 877 488


Zawiadomienie o stawkach za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Czyże informuje, że Uchwałą Rady Gminy Czyże

Nr XXVIII/159/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. zostały zmienione stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

1.    Zbieranych i odbieranych w sposób selektywny z 21,50 zł na 26,50 zł,

2.    Zbieranych i odbieranych w sposób zmieszany z 43 zł na 60 zł.

3.  Zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach - 1 zł

 

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od    1   stycznia 2022 r.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wzrosła kwota odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.


Informacja

Wójta Gminy Czyże

             

      W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. poz.19) od dnia 1 stycznia 2018 roku w Gminie Czyże zmienia się system zbierania odpadów. Odpady będą zbierane w systemie: pojemnik na odpady zmieszane + worki na odpady segregowane, które zostaną dostarczone przez firmę odbierającą odpady.

Co należy wrzucać do poszczególnych worków:

 

1.      worek w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER” - m.in.   opakowania z papieru i tektury, gazety, ulotki, papier biurowy;

2.      worek w kolorze zielonym  z napisem „SZKŁO”-m.in. butelki, słoiki;

3.       worek w kolorze  żółtym  z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”- m.in. butelki plastikowe, kartony po napojach, puszki po żywności, opakowania plastikowe;

4.      worek w kolorze brązowym  z napisem „BIO” m.in. odpadki kuchenne, trawa, liście, trociny;

 

         Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać wszystko czego nie można wrzucać do worków, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

 

         Odpady ulegające biodegradacji zamiast wrzucać do worka z napisem „BIO” można również kompostować na własnej posesji, a uzyskany kompost używać jako nawóz do ogródka.

 

         Przeterminowane leki będą zbierane do specjalistycznego pojemnika ustawionego przy Aptece w Czyżach, a zużyte baterie i akumulatorki będą zbierane do pojemnika ustawionego przy Urzędzie Gminy i w Szkole Podstawowej w Czyżach.

         W związku ze zmianą systemu zbierania odpadów  od  1 stycznia 2018 roku  mogą ulec zmianie stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości.


Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyże za 2015

Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji technicznych i organizacyjnych możliwości gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czyże

Celem programu jest stopniowa eliminacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie zgodnie z przepisami prawa. Spowoduje to sukcesywną likwidację oddziaływania azbestu na środowisko , doprowadzi do spełnienia wymogów ochrony środowiska oraz wyeliminuje negatywne skutki zdrowotne mieszkańców gminy spowodowane oddziaływaniem azbestu.