www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Informujemy o możliwości składania do Powiatowej Komendy PSP w Hajnówce wniosków o tzw. świadczenie ratownicze, przysługujące strażakowi ratownikowi OSP, który:

- osiągnął 65. rok życia i czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 25 lat - w przypadku mężczyzn;
- osiągnął 60. rok życia i czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 20 lat w przypadku kobiet.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział przynajmniej raz w roku w działaniach lub akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Prawo do świadczenia ratowniczego w wysokości 200 zł (corocznie waloryzowanego!) z tytułu wysługi lat przysługuje na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Wniosek o jego przyznanie zawiera podstawowe informacje dotyczące danych osobowych oraz określa załączniki, które potwierdzają bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych. Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych od 1 stycznia 2022 r. jest dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną. Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. jest to dokumentacja PSP lub pisemne oświadczenie min. trzech świadków. Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych do 31 grudnia 2011 r. potwierdzany jest przez pisemne oświadczenie min. trzech świadków.

Przynajmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, kiedy wnioskodawca brał udział w działaniach ratowniczych. Oświadczenia podlegają weryfikacji przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pod względem jego wiarygodności, a następnie są zatwierdzane przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami komendant powiatowy PSP w formie decyzji przyznaje świadczenie ratownicze.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

https://www.gov.pl/web/kppsp-hajnowka/swiadczenia-ratownicze-dla-strazakow-osp

Niezbędny formularz stosownego wniosku i oświadczenia oraz Instrukcja pomocnicza dla członków ochotniczych straży pożarnych, ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych do pobrania poniżej.

Instrukcja pomocnicza dla członków ochotniczych straży pożarnych, ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych

  1. Za okres nieudokumentowany przez Państwową Straż Pożarną*, członek OSP zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia 3 świadków (spełniających wymogi art. 50 ust 4 i 5) wskazujących jego udział w działaniach ratowniczych (wzór oświadczenia – do pobrania w załączniku)

  2. Po uzyskaniu oświadczeń świadków, członek OSP składa je do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w celu ich weryfikacji i uzyskania potwierdzenia.

  3. Po uzyskaniu powyższego potwierdzenia, członek OSP dołącza oryginały potwierdzonych oświadczeń do wniosku (załącznik do rozporządzenia MSWIA z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku  o przyznanie świadczenia ratowniczego) składanego do właściwego komendanta powiatowego/ miejskiego PSP (do pobrania w załączniku).

  4. Komendant powiatowy/miejski PSP rozpatrując wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego jednocześnie zatwierdza załączone oświadczenia świadków (art. 50 ust. 6).

  5. Organ przyznający   (właściwy   komendant   powiatowy/miejski   PSP) przyznaje świadczenie ratownicze od miesiąca złożenia wniosku.

  6. Członkowi OSP, który złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do tego świadczenia od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu wejścia jej w życie, spełnia wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

* - do wniosku nie dołącza się załączników w postaci pisemnych oświadczeń 3 świadków, w przypadku gdy Państwowa Straż Pożarna dysponuje danymi potwierdzającymi bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (art. 50 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych).

Załączniki:

 

1.    Oświadczenia świadka OSP

 

2.    Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego OSP


Vademecum umundurowania strażackiego

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski:

 

1. Prezes

 

 

- Piotr Stepaniuk

2. Wiceprezes

- Adam Baczyński

 

3. Komendant Gminny

 

 

- Eugeniusz Andrejuk

4. Sekretarz

 

 

- Andrzej Korniluk

5.  Skarbnik

Andrzej Tychoniuk

6.  Członek Zarządu
7.  Członek Zarządu
8.  Członek Zarządu
9.  Członek Zarządu
10. Członek Zarządu
11. Członek Zarządu
12. Członek Zarządu

– Leon Topolewski
– Mariusz Grygoruk
– Michał Moroz
– Jan Surel
– Sławomir Golonko
– Jan Chilimoniuk
– Rafał Oksentowicz
 

 

Jednostka OSP Czyże

Zarząd Jednostki:

Prezes

- Jan Ochrymiuk

Wiceprezes - Naczelnik

 

 

- Janusz Białowieżec

Sekretarz

 

 

- Stepaniuk Piotr

Skarbnik

 

 

- Andrzej Tychoniuk I

Gospodarz

- Mikołaj Bilkiewicz

Członek

Członek

- Tomasz Zabrocki

-Karpuk Jan

 

Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki  Czytaj całość…

 

RYS HISTORYCZNY

Jednostka Ochotniczych Straży Pożarny w Czyżach powstała wiosną 1947 roku.       Dwunastu ochotników zorganizowało proste ćwiczenia sprawnościowe, mając jedynie na stanie brezentowe ubranie.   Czytaj całość…

Decyzja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o włączeniu Jednostki OSP Czyże do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Czytaj całość…

 

WYPOSAŻENIE  Czytaj całość…


OSP Klejniki

 

Zarząd Jednostki:

Prezes

 

 

 

- Adam Baczyński

Wiceprezes i Naczelnik

 

 

 

 

- Andrzej Korniluk

Sekretarz - Mariusz Grygoruk

Skarbnik

 

 

 

- Arkadiusz Paszkowski

Gospodarz - Adam Baczyński
Członek    - Jan Korniluk

 

Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki  Czytaj całość…

 

RYS HISTORYCZNY

Historia powstania ochotniczej straży pożarnej w Klejnikach wiąże się z 1939 rokiem- tuż przed wybuchem II wojny światowej. Inicjatorem jej powstania 10 kwietnia 1939 r. byli: Ananij Gawryluk, Aleksy Gawryluk i Teodor Wawrzeniuk. Czytaj całość…

Decyzja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o włączeniu Jednostki OSP Klejniki do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Czytaj całość…

 

WYPOSAŻENIE  Czytaj całość…

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże