www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Świetlice


Wytyczne dotyczące zasad organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 z zachowaniem reżimu sanitarnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach i świetlicach wiejskich.

 

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZYŻACH

Gospodarz Świetlicy – Jolanta Iwaniuk

tel. 693 682 867

KLUB WIEJSKI W OSÓWCE

Gospodarz Świetlicy – Edyta Jakoniuk

tel. 506 330 122

ŚWIETLICA WIEJSKA W KOJŁACH

Gospodarz Świetlicy - Michał Małaszkiewicz

tel. 793 724 428

ŚWIETLICA WIEJSKA W KLEJNIKACH

Gospodarz Świetlicy - Natalia Pietruczuk

tel.  577 062 970

ŚWIETLICA WIEJSKA W KURASZEWIE

Gospodarz Świetlicy – Irena Nesteruk

tel. 506 377 644

ŚWIETLICA WIEJSKA W SZOSTAKOWIE

Została adaptowana na  DZIENNY DOM POMOCY w ramach Projektu pn.: „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”  nr WND-RPPD.08.06.00-20-0276/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZBUCZU

Gospodarz Świetlicy – Nadzieja Plis

tel. 697 394 652

ŚWIETLICA WIEJSKA W KAMIENIU

Gospodarz Świetlicy - Gawryluk Mikołaj

tel. 508 416 495

ŚWIETLICA WIEJSKA W MORZU

Gospodarz Świetlicy – Wiera Bołtromiuk

tel. 505 913 930

REMIZO ŚWIETLICA W CZYŻACH

  W dyspozycji Zarządu OSP w Czyżach

REGULAMIN

korzystania ( wynajmu) ze świetlic wiejskich

 

i. postanowienia i ogólne:

1.  Ze świetlicy mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, zakłady pracy, organizacje społeczne, itp. na organizowanie:

          Zabaw publicznych,

          Uroczystości rodzinnych oraz innych imprez ogólnie dostępnych przyjętych w środowisku, nawiązujących do tradycji naszego regionu / np. wesela, zabawy weselne, chrzciny, itp./,

          Zebrania, spotkania, walne zgromadzenia, narady, szkolenia,

          Formy związane z działalnością gospodarcza, np. przetargi,

          Inne działania wynikające z obowiązków statutowych organizacji, instytucji i zakładów pracy

2. Osoby prywatne, instytucje, organizacje społeczne oraz zakłady pracy ubiegające się o wynajem świetlicy powinny:

          Złożyć pisemną prośbę do Urzędu Gminy Czyże lub gospodarza świetlicy o wyrażenie zgody na wynajem świetlicy,

          Wnieść stosowną opłatę za wynajem pomieszczeń i zaliczkę za ich sprzątanie,

3. W przypadku organizowania zabaw publicznych i weselnych oraz większych uroczystości rodzinnych oprócz opłaty za wynajem sali, wpłaca się kaucję..

4.  Powyższe opłaty są wpłacane do kasy Urzędu Gminy Czyże lub dla Gospodarza Świetlicy.

5.  Wysokość opłaty za wynajem pomieszczeń świetlicowych oraz wysokość kaucji jest uwarunkowana od standardu pomieszczeń świetlicowych i jest ustalana po konsultacjach społecznych (zebranie wiejskie). Koszty te ulegają zmianie proporcjonalnie do zmian kosztów utrzymania budynku.

6.  Najemca jest zobowiązany do doprowadzenia pomieszczeń do stanu pierwotnego osobiście lub przez osoby trzecie bezpośrednio po zakończonym terminie wynajmu, jednak nie później jak 4 godziny od czasu jego zakończenia.

7. Sprzątanie dotyczy również i najbliższego otoczenia świetlicy.

8. Ubieganie się o wynajem pomieszczeń nie może nastąpić później niż 7 dni przed planowanym terminem wynajmu.

9.  Użytkownik budynku w stosunku do najemcy może żądać dodatkowych zobowiązań związanych z jego statutową działalnością.

II.  obowiązki najemcy:

W czasie korzystania z pomieszczeń świetlicy najemca ma obowiązek:

          Zabezpieczenia ładu i porządku wewnątrz budynku w czasie organizowania imprez o charakterze publicznym,

          Przestrzegania regulaminu korzystania ze świetlicy, przestrzegania przepisów ppoż. i zasad BHP obowiązujących w czasie korzystania z obiektów użyteczności publicznej,

          Powiadomienie najbliższej jednostki OSP na trzy dni przed terminem o mającej się odbyć imprezie o charakterze publicznym,

          Przestrzeganie zakazu palenia w pomieszczeniach świetlicowych oraz innych spraw przekazanych przez gospodarza obiektu

III. postanowienia końcowe:

          W przypadku stwierdzenia widocznych śladów dewastacji pomieszczeń, ubytków mienia — najemca usuwa je osobiście, a w razie naprawy przez osoby trzecie, najemca ponosi koszty tej naprawy lub zakupu,

          W razie nie wywiązania się z w/ w spraw oraz rażącego naruszenia warunków najmu, w stosunku do najemcy mogą być wyciągnięte inne obowiązujące w tym zakresie sankcje prawne,

          Zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Czyże

 

Stawki oplat za wynajem lokali komunalnych.

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże