www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                           

              | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |

 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

 

Celem stworzenia CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza, poprzez likwidację ich głównej przyczyny, tj. emisji substancji powodujących smog. Dzięki szczegółowym danym o budynkach, CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

 

W związku z tworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zwanej dalej CEEB) od 1 lipca 2021 roku zostały nałożone nowe obowiązki na:

  •  właścicieli lub zarządców budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach ciepła  lub źródłach spalania paliw:

- w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),

- nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.),

  • u wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:

 - w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 5 ustawy z dnia  21 listopada 2008),

- w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła  ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

 

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: zone.gunb.gov.pl , a kto nie ma dostępu do internetu, w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Czyżach (deklaracja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy i pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ ).

 

Złożenie deklaracji przez właściciela/zarządcę budynku jest OBOWIĄZKOWE !!!

 

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

 

 

Odpowiedzialnym z tworzenie CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).Ponadto zachęcamy do odwiedzenia strony głównej GUNB: www.gunb.gov.pl   na której

znajdują się informacje dotyczące CEEB oraz najczęściej zadawane pytania związane z   CEEB.

 

Jak złożyć deklarację – formularz A on-line?

 

ZAŁACZNIKI:

Wzory deklaracji i wniosków:

ü  deklaracja A

ü  deklaracja B

Przykłady wypełnionych deklaracji:

ü  deklaracja A wypełniona – przykład

ü  deklaracja B wypełniona - przykład

DEKLARACJE DOT. ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw musi złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl. – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy - zgodnie z lokalizacją budynku.

Miejsce złożenia deklaracji dla mieszkańców miasta Hajnówka:

Urząd Miasta Hajnówka, ul. Zina 1, 2 piętro, pokój 202

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw dla budynków nowo powstałych.

Deklaracja zawiera:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw

  3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

  4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

  5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

 

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127)

Załączniki

Deklaracja - budynki niemieszkalne (np. garaże, budynki handlowo-usługowe, gastronomiczne, magazynowe)

 

Deklaracja - piece budynki mieszkalne

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże