www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czyże Czytaj całość…


INFORMACJA

 

            Urząd Gminy Czyże informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r., weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Czyże prowadzić działalność, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Czyże.

 

            Wpisu do rejestru oraz zmiany w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1.     pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2.     numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3.     numer identyfikacyjny REGON, o ile  przedsiębiorca taki numer posiada;

4.     określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika części I ust. 36 pkt 9a do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1.     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2.     znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) ”.

 

Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także:

1.     firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2.     oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3.     podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.Wójt Gminy Czyże dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wniosek można złożyć:

1.     listownie - na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98

2.     osobiście.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Czyże,  17-207 Czyże 98, pokój Nr 14

 oraz na stronie internetowej


Do wniosku o zmianę wpisu do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25 zł, określonej na podstawie Załącznika części I ust. 37 pkt 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Gminy Czyże – nr rachunku 37807100060014675320000010 lub w kasie Urzędu Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.


UWAGA!!!

  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają aktualne zezwolenie Wójta Gminy Czyże na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Czyże zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012 roku.


Podstawa prawna dotycząca sprawy:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, z późn. zm.).

Do pobrania:

 

1.     WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Czyże

 

2.     OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Czyże

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże